BİRİMLER
K Belgeleri

K Belgeleri

K TÜRÜ YETKİ BELGESİ:

Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:


K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

K1(Ö) yetki belgesi: Özel amaçlı yurt içi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara

K1*Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar

K2 yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

K2*Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla yurt içi hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar

K3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,

K3* yetki belgesi: Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla ticari amaçla yurt içi taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklar

K BELGESİ ÜCRETLERİ


BELGE TÜRÜ

BELGE ÜCRETİ

TAŞIT ÜCRETİ

ODA HARCI

TOPLAM

MADDE 71

K1

70.140

2.098

690

72.928

35.070

K1Ö

70.140

2.098

690

72.928

35.070

K2

70.140

2.098

690

72.928

35.070

K3

35.070

2.098

690

37.858

17.535

K1*

17.535

2.098

690

20.323

8.767

K2*

17.535

2.098

690

20.323

8.767

K3*

8.767

2.098

690

11.555

4.383


K BELGELERİNDE YENİLEME İŞLEMLERİ

Yetki belgesi sahipleri yenileme işlemi için odamıza müracaat edebilirler. Yetki belgesi sahipleri tarafından belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde odamıza müracaat etmeleri halinde yetki belgesi yenilenir. 540 gün içinde yenilenmeyen belgeler iptal edilmektedir.

BELGE TÜRÜ

ÜCRETİ

TAŞIT BEDELİ

ODA HARCI

TOPLAM

K1

10.521

419

690

11.630

K2

10.521

419

690

11.630

K3

5.260

419

690

6.369

K1*

2.630

419

690

3.739

K2*

2.630

419

690

3.739

K3*

1.315

419

690

2.424


K ARAÇ İLAVE ÜCRETLERİ


YENİ TAŞIT EKLEME

2.098 + 150

2.248

MUAYENEDEN DÜŞEN

419 + 150

569


E-DEVLET İŞLEMLERİNDE İNDİRİM TUTARI

E-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;
a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,
b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,
c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,
ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,
d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1, indirim uygulanır.


K BELGELERİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

K belgelerinde K belgesi şahıs ya da tüzel kişilerde meydana gelen durum değişikliklerinin bildirilmesi zorunludur.

Buna göre;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. Maddesinin 20. Fıkrasında;

Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;

a) K1 veya K3 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,

b) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.” ifadesi yer almaktadır.


ASGARİ KAPASİTE (TONAJ)

Gerçek kişilerde K1 için asgari kapasite 30 tondan 25 tona düşürülmüştür.

Tüzel kişilerde (şirketlerde) ise (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 110 tondan 50 tona düşürülmüştür.

Gerçek ve tüzel kişilerde K3 belgelerinde (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 45 tondan 35 tona düşürülmüştür.

Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 630 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur. (UYARI; 630 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)


K1 VE K3 BELGELERİNDE ODY/ ÜDY BULUNDURMAK ZORUNLUDUR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43/15. Maddesi; “ Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

K3 ve tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,” gerekmektedir şeklinde düzenlenmiştir.


GEÇİCİ 71. MADDE KAPSAMINDA K BELGE DÜZENLENMESİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenileme Hakkı Biten veya İptal Edilen Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi

Yenileme hakkı biten veya iptal edilen yetki belgeleri


MADDE 71 – (1) 21 inci maddeye göre yapılmış iptal işlemleri hariç olmak üzere, iptal edilmiş veya 19 uncu maddeye göre yenileme hakkı bulunmayan yetki belgeleri için, yetki belgesi sahibi tarafından, aynı yetki belgesinin talep edilmesi halinde; bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, yetki belgesi yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

K BELGESİ DEVİR İŞLEMLERİ

  • K Belgesi Şahıs Devir İşlemleri:Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.,
  • K Belgesi Şahıstan Şirkete Devir İşlemleri:Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir.
  • K Belgesi Şirketten Şirkete Devir İşlemleri:Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir
  • K Belgesi Ölüm Halinde Devir İşlemleri:Yetki belgesi sahibinin ölümü halinde yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla Kanuni mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir. Veraset İlamı, Ölüm Belgesi, Feragatname ( Noter tarafından hazırlanacak Feragatname içeriğinde, ilgili veraset ilamında varis olduğu belirtilen şahısların devir edilecek belge üzerindeki hak ve menfaatlerinden bir kişi üzerine feragat ettiğini belirten ve feragatname içeriğinde devir edilecek belgeye ait; K Yetki Belgesi ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
  • K belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halinde:kanuni mirasçıları Yetki belgesinin geçerlilik süresi bitimine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade edilerek yetki belgesi iptal edilir ve mirasçılar yeniden bu belgeyle alakalı olarak hak iddia edemezler.


NOT:İlgili dilekçelerDilekçematikbölümümüzde mevcuttur.