BİRİMLER

Ticaret SiciliKAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE; MERSİS 19.04.2010 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTIR.

1-Yeni Kuruluş (Mersis başvuru zorunludur)

2-Merkez Nakli (Mersis başvuru zorunludur)

3-Her Türlü Değişiklik Tescili İşlemleri ( Mersis başvurusu zorunludur)

Önemli Uyarı:

MERSİS Hakkında her türlü bilgi için Ticaret Bakanlığı ÇAĞRI MERKEZİ (444 84 82) arayabilirsiniz.
Ticaret Bakanlığınca yürütülen MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)projesi kapsamında, şirket/firma kuruluş, değişiklik ve kapanış vb. her türlü işlemlerihttps://mersis.gtb.gov.trüzerinden elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.
Firmaların her türlü işlemlerini MERSİS üzerinden yapabilmesi için firma yetkililerinin mersise üye olmaları / elektronik imza (e-imza) sahibi olmaları gereklidir.
28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan; Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri 08.10.2010 tarihinde birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almıştır.

19.04.2010’da MTK Kayseri ve Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır.

Eski kayıtların Sisteme aktarılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları sonucunda 01.01.2015 tarihi itibariyle Sistem 238 ticaret sicili müdürlüğünde kullanılmaya başlanmıştır.

Mevzuatta meydana gelen temel değişikliklere bağlı olarak yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yazılım ve teknolojik altyapı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 06.03.2017 tarihinde devreye alınmıştır.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. İkinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) birisidir.

TİCARET SİCİLİ POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu kapsamında, zamanında ve hatasız tescil yapmak ve bunu sürekli hale getirmek.

TİCARET SİCİLİ

İşletmelerin, tacirlerin, şirketlerin, ferdi işletmelerin, kooperatiflerin, Kollektif ve komandit şirketlerin, iktisadi işletmelerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği tarafından zorunlu kılınan tescil, değişiklik kayıtlarının tutulduğu sicile verilen addır.

"Ticaret sicili, ticari işletme ile ilgili münasebetlerin, tacirin ve üçüncü şahısların menfaatleri bakımından açıklanmasına hizmet eden bir müessesedir"

"Bilinmesinde üçüncü şahıslar yönünden fayda ve zaruret bulunan tacirlerle ilgili bazı işlemlerin kaydedilmesine mahsus resmi sicile ticaret sicili denir"

"Ticaret Sicili, bir ticari işletmenin ve onunla hukuki bağ kuran ve de kuracak olan diğer ticari işletmelerin ve üçüncü şahısların menfaatlerini koruyucu mahiyette olan aleni bir resmi kütüktür"

"Ticari hayatta hukuki öneme sahip bulunan ve üçüncü kişilerce bilinmesinde zorunluluk ya da yarar bulunan belirli iş ve işlemlerin kaydedildiği resmi nitelikte aleni bir sicildir"

Ticaret Sicili Müdürlüğünde harca tabi herhangi bir istekte bulunan veya örnek isteyen kimse 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifedeki yargı harçları bölümünde yer alan miktarları ödemedikten sonra isteği üzerine hiçbir işlem yapılamaz

Kısaca Müdürlüğümüz’ de yapılan işlemleri sıralayabiliriz.

1- Üyelerimiz Ferdi işletme, Şirket, Kooperatif, Şube gibi kayıtları birimimize ilgili evraklarla müracaat edip kayıt yaptırabilirler.

2- Firmaların yapmış oldukları değişiklikleri ilgili belgelerle birimimize müracaat edip değişikliklerinin tescil işlemlerini yaptırabilirler.

3- Müdürlüğümüzde kayıtlı firmaların yapmış oldukları tescil işlemlerinin bitmesine müteakiben Ticaret Sicili Gazeteleri yayınlandıktan sonra Birimimizden kolaca talep edebilirler.

4- Firmalarımızın Sicili Müdürlüğümüzde kayıtlı olduklarını Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereği firmanın en son kayıtlı hali (Unvanı, adresi, yetkilisi vb.) Sicil Tasdiknamesi temin edebilir.

5- Firmaların ortaklık yapılarını gösteren belge alabilirler.

6- Şirketler ve Kooperatifler banka, tapu , vs. ilgili kurumlarda yetki belgesi temin edebilirler.

7- Firmaların belge ve Ticaret Sicili Gazete onaylanmasını birimimizden yapabilirler.

8- Sosyal Güvenli Kurumuna sunulmak üzere İB ve diğer formlar tasdikli olarak birimimizden yaptırabilirler.

9- Resmi Gazete ve İlgili mevzuat değişikliğinin takibi ve bunların dökümünü birimimizden alabilirler.

10- Firma kurmak isteyen üyelerimiz birimimize gelip hangi firma ve nasıl kuracağı hakkında bilgi alabilmektedirler.

11- Müdürlüğümüzde kayıtlı firmaların değişiklik talepleri hangi yolları izleyerek yapmaları gerektiği konusunda bilgi alabilmektedirler.

12- Firmalar ilgili mevzuat değişikliği sonucu firmaları için neler yapması gerektiği hakkında bilgi verilmektedir.

13- İlgili resmi kurumlardan (Mahkeme, İcra ve İflas Md. Vb. ) belgelerin cevaplanıp gönderilmesi birimiz tarafından yapılmaktadır.