İÇ TİCARET

T.C KAYSERİ VALİLİĞİ Çevre Ve Şehircilik il Müdürlüğü

14 Kasım 2018 - 10:06:46

4706 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ


Sayın Üyemiz,

Kayseri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine göre;

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiraya verilmesi ve kiralama sonrası satış işlemleri 387 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

Söz konusu tebliğde "Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar." denilmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,DUYURU

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesi uyarınca;

1- Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle on yıla

kadar doğrudan kiralanabilecektir.

2- Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal

amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen

devam edenlerden 19/1112018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.

3- Hak sahibi olanlara kiralama yapılabilmesi için varsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya

taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

4- Kullanıcının ölümü halinde hak sahibinin belirlenmesinde Hazineye ait tarım arazısını

halen kullanan kanuni mirasçı ile murisin kullanımları birlikte dikkate alınır. Bu durumda

fiilen kullanmaya devam eden mirasçı hak sahibi olarak kabul edilir.

5- Hak sahibi olmayan üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile kiralama hakkının

devredilmesi mümkün değildir.

6- Kiraya verilecek Hazineye ait tarım arazisinin ilk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin

yarısı olacaktır.

7- Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayacaktır.

8- Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan

kiracıların kira süresi uzatılabilir.

9- On yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri

talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilir.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin İlde Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü), İlçelerde

Malmüdürlüklerine müracaatları gerekmektedir.

İlgilere ve Kamuoyuna duyulur.

KAYSERİDEFTERDARLIGI