BİRİMLER
Oda Sicil

Oda Sicil

ODA SİCİL BİRİMİ

Oda Sicil Birimi 5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu çerçevesinde Odamıza yeni kayıt olmak için başvuran şahıs ve tüzel kişilerin kayıtlarını yapma, Odamıza Kayıtlı üyelere belge düzenleme, Oda Levhası, Oda Sicil dosyalarının belli bir düzen içinde kullanıma hazır halde tutulması, üyelerimizin kayıt değişiklik ve terkinlerine ilişkin işlemleri ve Bağ-Kur'la ilgili muameleleri yürütme işlemlerini yapmaktadır.

ODA SİCİL VE BELGE HİZMETLERİ TARAFINDAN VERİLEN BELGELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Oda Sicil birimi tarafından verilen belgeler şunlardır:

Oda Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi

İhale Durum Belgesi (G bendi)

Üye Kimlik Kartı

Üye Oda Kayıt Levhası

Ticari İkametgah Belgesi


-Oda Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi

Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Oda Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet belgesinde üyenin ünvanı, adresi, mersis numarası, sermayesi, oda kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve nace kodu, iştigal konusu yer almaktadır. Ayrıca; online sistem üzerinden başvuru halinde e-imzalı olarak da alınabilmektedir. Online kayıt faaliyet belgesi başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenmek için tıklayınız.

-İhale Durum Belgesi (G bendi)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kurallarına Dair 10.Maddesinin (g) bendine istinaden verilen belge olup, belgede, ihale tarihi itibariyle, mevzuat gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğuna dair bilgi yer almaktadır.

-Üye Kimlik Kartı

Şirket ortağı veya müdürünün talebi halinde üyeye fotoğraflı Üye Kimlik Kartı verilir. Geçerlilik süresi kimlik üzerinde belirtilir.


-Üye Oda Kayıt Levhası

Odamıza yeni kayıt yaptıran üyelerimize ve talep halinde diğer üyelere düzenlenir. Bu levhada üyenin ünvanı, Oda numarası, kayıt tarihi ve Odamıza kayıtlı olduğunu belirtir ibareler yer almaktadır.


-Ticari İkametgah Belgesi

Üye firmalarımızın iş süreçlerinde kullandıkları çeşitli belgeler üzerine Oda üyelik durumunu gösterir onaylı belgedir. Genelde ihalelerde kullanılmaktadır.


DİLEKÇELER

Adres Beyanı Dilekçesi

Nace Kodu Dilekçesi

Mutabakat Komisyonu Dilekçesi (Odamızdan kaydını sildirmek isteyen gerçek kişi ticari işletmeleri)

Meclis Kararıyla Kapanan Oda Kaydının Tekrar Açılması Dilekçesi


Dilekçelere ulaşmak için tıklayınız.