KATOTAM

Masraflar ve Ücretler

KAYSERİ TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (KATOTAM) TAHKİM GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ


KONU VE KAPSAM MADDE 1

 • 1.KATOTAM tahkim kuralları uyarınca gerçekleştirilen yargılamalarda işbu yönetmelik ekindeki tarifede belirtilen idari masraflar ve hakem ücretleri uygulanır. Tarife, KTO Yönetim Kurulunca belirlenerek Kayseri Ticaret Odası Meclisi’nin onayına sunulur. Tarifedeki değişiklikler de aynı usule göre yapılır.
 • 2.Hakemlerden birinin görevinin sona ermesi veya hakemin, hukuken yahut fiilen görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların anlaşmaları yahut divanın kararıyla hakemlik yetkisinin sona ermesi durumlarında işbu tarife hükümleri uygulanmaz.
 • 3.Konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde de tarife hükümleri uygulanmaz. Bu gibi durumlarda masraflar ve ücretler uyuşmazlığın kapsamı ve niteliğine göre Divan tarafından re’sen belirlenir.
 • 4.Uyuşmazlığın niteliği gereği bu Esaslar uyarınca ödenecek hakem ücretinin yetersiz kaldığı hallerde, hakem veya hakem kurulunun mümkün olan en kısa sürede Divana yapacağı başvuru üzerine Divan, ek hakem ücreti ödenmesine karar verilebilir.
 • 5.İşbu yönetmeliğe göre, taraflar ile hakem arasında ücret anlaşması yapılamaz.
 • 6.Divanca belirlenecek ücretler net ücret olup, her türlü vergi, harç, stopaj ve benzeri malî yükümlülükler taraflara aittir.
 • 7.İşbu yönetmelikte hüküm olmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi uygulanır.
 • HAKEMLİK ÜCRETİNİN KAPSADIĞI İŞLER MADDE 2
 • 1.Tarifede belirtilen hakem ücreti, tahkim yargılamasının başladığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar gerçekleştirilen iş ve işlemlerin karşılığıdır.
 • 2.Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hallerinde ek ücret verilmez.
 • BAŞKANIN ÜCRETİ MADDE 3
 • Yargılamanın bir tahkim kurulu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, kurul başkanının ücreti hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
 • ÜCRETİN ÖDENMEYECEĞİ DURUMLAR ve KISMEN ÖDENECEĞİ HALLER MADDE 4
 • 1.Yargılama yetkisinin yokluğu nedeniyle hakemin veya hakem kurulunun görevinin taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ödenecek ücret divan tarafından takdir edilir.
 • 2.Hakemin görevini yerine getirmemesi, hakemlik görevinden çekilmesi veya taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce yapılacak reddi talebinin kabulü durumlarında hakemlik ücreti ödenmez.
 • 3.Hakemin veya hakem kurulunun, dava dilekçesinin süresi içinde verilmemesi yahut verilen süre içinde dava dilekçesindeki eksikliklerin giderilmemesi veya yargılama için öngörülen avansın yatırılmaması nedeniyle tahkim yargılamasına son verilmesi durumunda hakem ücreti divan tarafından belirlenir.
 • DAVANIN KONUSUZ KALMASI, FERAGAT ve SULHTE ÜCRET MADDE 5
 • Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

KISMİ KARARDA HAKEM ÜCRETİ MADDE 6

 • 1.Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi hâlinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
 • 2.Kısmi kararın nihai karar olarak verilmesi halinde tarifede belirtilen ücretin tamamına hükmedilir.

HAKEM KARARLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASI SONUCUNDA HAKEMİN DAVAYA YENİDEN BAKMASI HALİNDE ÜCRETMADDE 7

İptal davası sonucunda tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

GİDER AVANSI MADDE 8

 • 1.KATOTAM Tahkim Divanına dava açmak üzere başvuran davacı, başvurusuyla birlikte; davalı cevap dilekçesi verme süresi içinde, tarifede belirtilen gider avansı, hakem ücreti ve başvuru ücretini ödemek zorundadır. Davalı hissesine düşen gider avansı ve hakem ücretini ödemezse, masrafın iki hafta içinde ödenmesi, Divan Sekreteri tarafından davacıya bildirilir. Gider avansı süresinde yatırılmazsa, Sekreterlik masraf avansının yatırılması için iki haftalık ek süre verir ve masrafın iki hafta içinde ödenmesi aksi halde davanın açılmamış sayılacağı bildirilir.
 • 2.Divan Sekreteri tarafından belirlenen tebligat ve bilirkişi masrafından oluşan gider avansı ve hakem ücreti, davacı ve davalı tarafından eşit olarak ödenir. Davacı tarafın yatıracağı başvuru ücreti iade edilmez.
 • 3.Davalının payına düşen gider avansını ödememesi durumunda yargılama giderleri, davacının davaya devam etmek istemesi halinde davacı tarafından karşılanır.
 • 4.Tahkim yargılaması sırasında gider avansının yetersiz kalması durumunda, Divan, tarafların gider avansını ikmal etmesine karar verir. Gider avansı yukarıdaki hükümlere göre tamamlanır. Gider avansı süresinde ikmal edilmezse, dosyanın bulunduğu aşamada bir karar vermek mümkünse, hakem veya hakem kurulu buna göre kararını verir; aksi takdirde yargılama son bulur.

ÜCRETİN HAK EDİLME ZAMANI MADDE 9

Hakemlik ücreti, hakem kararının verilmesi ve Divana teslimiyle muaccel olur.

HAKEM ÜCRETİNİN PAYLAŞIMI MADDE 10

Tarifeye göre belirlenecek hakem ücreti, 3. madde hükmü göz önüne alınarak hakemler arasında paylaştırılır.

HAKEM ÜCRETİNİN ALT SINIRI MADDE 11

Hakem ücreti 2.000,00 TL’nin altında olamaz. Bu Gider Esaslarına göre hesaplanan hakem ücretinin 2.000,00- TL’nin altında kalması halinde hakeme 2.000,00 TL ödenir. Üç hakemle görülen davalarda ise üç hakeme en az toplam 6.000,00 TL ücret ödenir.

ÜCRET TARİFESİ MADDE 12

Hakem ücretleri, davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan tarifeye göre verilir.

YÜRÜRLÜK MADDE 13

İşbu yönetmelik, Kayseri Ticaret Odası Meclisi’nin onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin Yönergesi uyarınca öngörülen ücret ve masrafların, aşağıdaki linkte verilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir:

Banka Hesap Bilgileri

İlgili masraf ve ücreti yukarıdaki banka hesabına yatıran tarafın, söz konusu işleme ilişkin açıklama kısmında taraf adı ile atandığı takdirde dava numarasını belirtmesi gerekmektedir.